Wij gebruiken privacy cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. 

Sluiten
https://emile.nu/privacyverklaring
Winkelmandje

Privacyverklaring Emile Thuiszorg

Aandacht voor uw privacy

De bescherming van uw privacy vinden wij belangrijk. Binnen Emile Thuiszorg verwerken wij persoonsgegevens. Voor de verwerking houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. We willen dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden verwerkt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. 

Deze privacyverklaring kan worden geüpdatet. Wanneer er veranderingen worden doorgevoerd, wordt dit via de cliëntenkrant met u gecommuniceerd. Laatste update: september 2023.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacyverklaring willen we u op de hoogte brengen over wat wij doen met de informatie die wij over u te weten komen bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze zorg of door bij ons in dienst te treden als werknemer, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. In de onderstaande verklaring is per doeleinde te lezen waarom wij uw gegevens verzamelen, welke gegevens we van u verzamelen en hoe lang we deze gegevens bewaren. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Leveren van zorg

Wij verwerken uw persoonsgegevens om goede zorg te kunnen leveren, de zorg die we bieden met u te evalueren en om de zorg die wij leveren te kunnen verantwoorden tegenover de gemeente/verzekeraar. Emile Thuiszorg is wettelijk verplicht om de cliënten die in zorg zijn bij ons te kunnen identificeren. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u te kunnen bereiken voor het maken van afspraken en om declaraties in te kunnen dienen bij uw gemeente of andere (hoofd-/onder-)aannemers. 

Welke gegevens verwerken we? 

 • Uw voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Het type zorg dat u ontvangt of nodig heeft
 • Medische- en gedragsgegevens (Dit zijn gegevens die terugkomen in uw zorg- en werkplan en betreffen bijvoorbeeld uw behoeften tijdens een dienst en uw medische achtergrond zoals bij ons bekend.)
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt
 • De contactgegevens een contactpersoon (uw naasten, mantelzorger of wettelijke vertegenwoordiger)

Na beëindiging van de zorg bewaren we uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. Zodoende zullen we uw gegevens niet langer dan twintig jaar bewaren na beëindiging van de zorg.

Opstellen van een zorg- en werkplan
Na de intake stellen we een zorg- en werkplan op, om de Emilers die bij u komen werken op de hoogte te stellen van de zorg die u nodig heeft en deze aan te laten sluiten op de behoeftes die u heeft. U heeft het recht om uw zorg- en werkplan in te zien en te wijzigen. Dit kunt u doen met uw Emiler. Het zorg- en werkplan wordt na beëindiging van de zorg 20 jaar bewaard. 

Rapportages van de diensten
Om onze zorg te verantwoorden naar onze opdrachtgevers, zoals gemeenten en verzekeraars, rapporteren we na elke dienst. Uw Emiler maakt aan het einde van de dienst een rapportage, waarin die vertelt wat er tijdens de dienst is gebeurd en hoe het met u gaat. Deze wordt bij u thuis gemaakt, zodat u als u wilt altijd op de hoogte bent van wat er in de rapportage wordt gezegd. Daarnaast heeft u het recht om op een later moment de rapportages in te zien. De rapportages worden na drie maanden verwijderd.

Het evaluatiegesprek
We verzamelen ieder seizoen gegevens tijdens het evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek bespreekt uw Emiler met u hoe u de zorg en uw gezondheid ervaart, aan de hand van de ROA en de Spin van Positieve Gezondheid. Deze gegevens verwerkt uw Emiler in ons rapportagesysteem zodat daar gedurende en aan het eind van het seizoen tijdens het volgende evaluatiegesprek op kan worden teruggeblikt door u en uw Emiler.
We vragen bij de intake uw toestemming om deze gegevens beveiligd naar u te mogen versturen voorafgaand aan ieder evaluatiemoment. U mag uw toestemming hiervoor elk moment weer intrekken. 

Cliëntenkrant

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Zo sturen wij ieder seizoen een cliëntenkrant om u te informeren over waar wij ons als Emile Thuiszorg mee bezighouden. Deze wordt verstuurd via de e-mail of per post, afhankelijk van wat uw voorkeur is. U kunt zich elk moment afmelden voor deze krant, door te mailen naar redactie@emile.nu. Verder informeren wij u als er veranderingen plaatsvinden in onze organisatie waar u van op de hoogte moet zijn. 

Solliciteren en werken bij Emile Thuiszorg

Wanneer u bij Emile Thuiszorg wilt komen werken, kunt u solliciteren via een formulier op onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Studierichting 
 • Eventuele extra informatie die u meestuurt met de sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier

Wanneer kunnen wij uw gegevens delen met derden?

Wij delen uw gegevens alleen met derden, als het op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens verstrekken aan derde partijen, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn;
 • De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn;
 • overheidsinstanties (zoals de gemeente);
 • onderaannemers die namens ons zorg bij u leveren;
 • andere zorgorganisaties;
 • IT-dienstverleners;
 • cookie leveranciers;
 • eventueel naasten of wettelijke vertegenwoordigers, als u daar toestemming voor geeft.

Welke gegevens kunnen wij delen met derden?
Zorg- en werkplan
Emile gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat betekent dat we de toegang tot uw gegevens goed regelen. Alleen uzelf, uw wijkverpleeghulp, de mentor en mogelijke invallende Emilers kunnen bij uw dossier.  
In de volgende gevallen mag iemand anders buiten de cliënt het dossier ook inzien, mits duidelijk is voor de wijkverpleeghulp dat deze in belang van de cliënt handelt: 

 • Voogd van kinderen onder de 12 jaar;
 • Wettelijk vertegenwoordiger van cliënt;
 • Curator van cliënt met schriftelijke machtiging;
 • Naasten / mantelzorg met schriftelijke machtiging.

Het zorg- en werkplan en de inhoud van evaluaties delen wij zonder uw toestemming niet met derden.

Gemeenten
Emile Thuiszorg is verplicht om bepaalde gegevens met uw gemeente te delen, als wij bij u werken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uw gemeente kan van ons vragen hoeveel uur wij zorg bij u hebben geleverd en wat de werkzaamheden inhouden. Deze gegevens worden via een beveiligde weg met hen gedeeld. 

Onderaannemers en andere zorgorganisaties
Met onze onderaannemers en andere zorgorganisaties delen we uw NAW-gegevens, als zij bij u de zorg gaan leveren.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 
Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klacht indienen
U heeft het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de Toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Dat kan via https://klachten.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of u kunt bellen naar: 088-1805250. Kijk voor meer informatie voor het indienen van een tip of klacht op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap 

Contact

Mocht u nog vragen, verzoeken of klachten hebben, kunt u contact met ons opnemen per telefoon (06-14388822) of per e-mail (info@emile.nu). We helpen u dan graag verder. 

Emile Thuiszorg 
Prins Hendrikkade 104A 
1011AJ Amsterdam
06-14388822
KVK-nummer: 59635231

Functionaris Gegevensbescherming
Isabel Middeldorp
isabel@emile.nu